Django保护敏感信息

Django在安全性上表现出色,但是在日常开发中难免会有没有注意到的地方,今天我们就讲一个非常有用的技巧。

千万不要在正式环境中设置DEBUG=True,除非你想跑路

sensitive_variables

众所周知Django的发生异常的时候会有错误信息,弄不好,不怀好意的人就通过这些不经意的信息,提出到铭感信息,我们可以使用sensitive_variables处理敏感信息。

from django.views.decorators.debug import sensitive_variables

@sensitive_variables('user', 'password', 'other')
def process_info(user):
  password = user.pass_word
  other = user.credit_card_number
  name = user.name
  ...

这样在发生错误的时候Django会做脱敏处理。

保护所有变量

@sensitive_variables()
def my_function():
  ...

注意:如果有多个装饰器,需要把这个放在第一个。

处理post的sensitive_post_parameters

sensitive_post_parameters 和上面的类似只是它是用来处理post请求的。

from django.views.decorators.debug import sensitive_post_parameters

@sensitive_post_parameters('pass_word', 'credit_card_number')
def record_user_profile(request):
  UserProfile.create(
    user=request.user,
    password=request.POST['pass_word'],
    credit_card=request.POST['credit_card_number'],
    name=request.POST['name'],
  )

或者处理所有参数

@sensitive_post_parameters()
def my_view(request):
  ...

更多信息请阅读:官方文档

声明:原创文章,版权所有,转载请注明出处,https://litets.com。